qadim II

[Arab] masa yang akan datang, kemudian hari;

mengqadimkan menelah, meramalkan.

berkongsi