kriteria

ukuran (asas pertimbangan) untuk menentukan nilai (baik buruknya dan lain-lain) sesuatu:
penilaian sesuatu selalunya subjektif dan berdasarkan ~ yang berlainan;
pemilihan pemenang berdasarkan beberapa ~;

mengkriteriakan menjadikan sebagai kriteria:
menurut Affendi, ciri yang dikriteriakannya itu tidak terdapat dalam syarahan perdana tersebut.

berkongsi