urus niaga

urusan perniagaan, kegiatan jual beli;

berurus niaga berurusan jual beli:
kecemerlangan ~;
peniaga Jerman dikehendaki mendapatkan lesen untuk ~ dengan firma asing;

mengurusniagakan menjalankan kegiatan jual beli (perniagaan dan sebagainya):
sejumlah 9000 unit saham Metrojaya diurusniagakan sebaik sahaja pasaran dibuka.

berkongsi