kencang II

~-kencung bunyi seperti bunyi enjin (bunyi cang-cung).

berkongsi