kaji fonem

pengkajian fonem (analisis dan penggolongannya), fonemik.

berkongsi