ganda I

1. = sekali ~ satu kali lebih banyak daripada yang asal (mis empat menjadi lapan);

2. lipat, kali (banyaknya dan lain-lain):
sekali (dua kali, tiga kali) ~ satu (dua, tiga) kali atau lipat banyaknya (daripada jumlah asal);
berlipat ~ beberapa kali lebih banyak daripada jumlah asal, bertambah-tambah banyaknya;
~ menaik (Matematik) rangkaian angkatap yang disusun menurut angka ganda yang bertambah besar;
~ menurun (Matematik) rangkaian angkatap yang disusun menurut angka ganda yang bertambah kecil;

berganda bertambah atau meningkat sekali lipat lebih banyak daripada jumlah asal, berlipat (banyaknya):
hasil padi ~;

berganda-ganda, ganda-berganda berlipat-lipat banyaknya, beberapa kali lebih banyak daripada jumlah asal (atau sesuatu jumlah):
mendapat keuntungan yang ~;
menari ~
menari berkali-kali (berulang kali);

menggandakan, mempergandakan memperbanyakkan supaya menjadi dua kali jumlah dan sebagainya yang asal:
jikalau tekanan digandakan, isi padunya menjadi separuh;
janganlah awak ~ kata itu lagi
janganlah mengulang kata itu lagi;

memperganda-gandakan melipatkan (jumlah sesuatu) beberapa kali, membanyakkan jumlahnya berkali-kali;

gandaan 1. = penggandaan; 2. = pergandaan;

pergandaan
1. perihal berganda, perbanyakan bilangan menjadi dua atau beberapa kali lebih banyak daripada jumlah asal;

2. (Linguistik) perulangan kata (keseluruhannya atau sebahagiannya);

penggandaan perihal atau perbuatan menggandakan (melipatgandakan);

pengganda angka untuk menggandakan angka lain.

berkongsi