biolinguistik

cabang linguistik yang mengkaji keadaan biologi dalam perkembangan dan penggunaan bahasa di kalangan manusia, termasuk dari segi sejarah bahasa sesuatu bangsa dan perkembangan bahasa pada diri individu.

berkongsi