berkas II

sejenis ikan laut, cupak, Caranx sexfasciatus, Caranx ignobilis.

berkongsi