sosiobudaya

hubungan masyarakat dengan budaya (seperti cara hidup, adat istiadat, dan lain-lain):
Malaysia mengalami perkembangan pesat dalam ~, ekonomi, dan sebagainya.

berkongsi