serba salah

salah dalam segala hal, bagaimanapun salah juga;

keserbasalahan keadaan serba salah:
pandangan ini menggambarkan ~ di kalangan pengarang Afrika.

berkongsi