ruhulkudus

1. Jibrail;

2. [Indonesia] (Kristian) roh suci, (diri ketiga dalam keesaan Tuhan, mengikut ajaran Kristian).

berkongsi