rinding I

[Jawa] sejenis alat bunyi-bunyian, genggong.

berkongsi