relevan

ada kaitan atau hubungannya dengan apa yang dibicarakan, apa yang berlaku dan sebagainya:
seksyen 96(1) hanya ~ dalam kedudukan insurans wajib;

merelevankan menjadikan relevan:
ada cubaan untuk ~ perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan kes itu;

kerelevanan perihal atau keadaan relevan, pertalian, hubungan, relevansi:
hakim mempersoalkan ~ soalan itu dalam kes yang sedang dibicarakan.

berkongsi