rait

[bahasa percakapan] tanda (? ) untuk menandai sesuatu yang betul, sudah dikerjakan, dan sebagainya:
jawaban yang betul ditandakan dengan ~ dan jawaban yang salah ditandakan dengan pangkah.

berkongsi