kapitalistik

menyokong (mengamalkan) kapitalisme:
negara-negara ~.

berkongsi