kalerek

[Indonesia], [bahasa percakapan] kerani.

berkongsi