infiniti

keadaan (masa, ruang) yang tidak ada batasnya:
alam ini hanya satu ruang yang terbentang sehingga ke ~, tiada akhir dan awalannya.

berkongsi