hoha, hohah

[bahasa percakapan] (keadaan, kelakuan) yang tidak tertib (teratur), berkeliaran (tidak tentu hala).

berkongsi