ganduh I

[Minangkabau] imbuh, tambah, tokok;

berganduh bertukar dengan mendapat tambahan (wang dan lain-lain);

memperganduhkan, memperganduh-ganduhkan menukarkan sesuatu dengan tambahan.

berkongsi