ekonomi

1. ilmu berkenaan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang, dan perkhidmatan:
beberapa orang penuntut ~ sedang membantu Kementerian Buruh menyelidiki keadaan pengangguran sekarang ini;
ahli ~
orang yang pakar dalam bidang ekonomi;

2. sistem pengendalian sumber kekayaan (kewangan, perindustrian, perdagangan, dan lain-lain) sesebuah negara:
langkah-langkah perlu diambil dengan segera untuk mewujudkan ~ yang lebih menguntungkan rakyat jelata;

3. keadaan kekayaan atau kebendaan:
pertentangan kaum pasti menghancurkan ~ negara yang maju ini;

4. [bahasa percakapan] urusan mengenai hal (perbelanjaan, penggunaan barang-barang, dan lain-lain) dalam rumah tangga;

5. [bahasa percakapan] hemat, kehematan;
~ campuran sistem ekonomi yang sebahagian sumbernya dikawal oleh sektor awam dan sebahagian lagi oleh sektor swasta;
~ kebajikan cabang ekonomi yang memperhitungkan asas-asas ekonomi dari segi kebajikan masyarakat;
~ kewangan cabang ekonomi yang membincangkan soal kewangan dan peranannya dalam ekonomi;
~ makro makroekonomi;
~ mikro mikroekonomi;
~ pertanian cabang ekonomi mengenai pengeluaran (pembahagian dan lain-lain) hasil pertanian;
~ politik cabang ekonomi yang menganalisis ekonomi berdasarkan pendekatan politik;
~ tak stabil ekonomi yang tidak tetap (pengeluarannya dan lain-lain);
~ terbuka ekonomi yang melibatkan perdagangan sesebuah negara dengan negara yang lain;
~ tertutup ekonomi yang tidak melibatkan perdagangan antarabangsa, iaitu tidak wujud aktiviti import dan eksport barang dan faktor pengeluaran;

berekonomi
1. mengerjakan sesuatu dengan berdasarkan asas-asas ekonomi;

2. berhati-hati (menggunakan wang dan lain-lain), berjimat, berhemat, bercermat;

berekonomikan berdasarkan sesuatu sebagai sumber ekonomi:
sistem politik yang berideologikan nasionalisme dan ~ kapitalisme;

keekonomian
1. keadaan berekonomi;

2. [bahasa percakapan] kecermatan, kehematan;

perekonomian hal atau kegiatan ekonomi.

berkongsi