cemetuk

[arkaik] pemberian (yang diberi mengikut adat);

bercemetuk memberikan sesuatu mengikut adat.

berkongsi