cecar

[Jakarta];

mencecar terus-menerus memukuli (menanyai dan lain-lain).

berkongsi