bestel

[Indonesia-Belanda]

1. = membestel memesan (barang dan lain-lain untuk dibeli);

2. pengiriman barang-barang (di stesen);

bestelan pesanan, barang kiriman.

berkongsi