bembar

[Indonesia], [bahasa percakapan] mimbar.

berkongsi