anagogi

(Kesusasteraan) tafsiran terhadap kata-kata atau karangan yang bercorak mistik atau rohaniah.

berkongsi