amfoterik

(Kimia) berkenaan sesuatu bahan (seperti aluminium hidroksida) yang mempunyai kedua-dua ciri asid dan bes.

berkongsi