abun-abun

angan-angan;
gila di ~ (peribahasa) mengangan-angankan sesuatu yang tidak mungkin tercapai (terhasil).

berkongsi