abah-abah

[Jawa] alat, perkakas, tali-temali;
~ kuda alat kuda (seperti tali kekang, pelana, dan sebagainya);
~ perahu tali-temali perahu;
~ tenun alat (perkakas) tenun.

berkongsi