terima pakai

menerima pakai mengambil atau menerima sesuatu (idea, keputusan, peraturan, kaedah dan sebagainya) dan menggunakannya atau melaksanakannya untuk tujuan tertentu:
tujuh buah negeri telah bersetuju untuk ~ Enakmen Pentadbiran dan Hukum Islam;
konsep tersebut turut diterima pakai oleh sektor swasta
. terimba;
titisan ~ keturunan, salasilah, susur galur.

berkongsi