sunan

[Jawa] raja (di Solo dan lain-lain);

kesunanan daerah kekuasaan sunan.

berkongsi