smokel

[Indonesia], [bahasa percakapan] pemasukan barang-barang secara gelap, penyeludupan;

dismokel diseludupkan (barang-barang).

berkongsi