setambuk

[Indonesia-Belanda] buku daftar yang di dalamnya terdapat nama orang (buku dan lain-lain) secara berurutan yang masuk suatu perkumpulan (kumpulan dan lain-lain);
nombor ~ nombor bilangan (yang terdapat dalam setambuk).

berkongsi