sesuai

1. padan benar (keadaan, rupa, dan lain-lain), cocok benar:
seluar itu tidak ~ dengan saya kerana terlalu besar;
carilah gadis lain yang lebih ~ untuk dijadikan isteri kamu;

2. berpadanan (dengan), berpatutan (dengan):
bunyi besi itu ~ dengan bunyi piano;

3. setimbal, seimbang, selaras:
hukuman itu telah difikirkan sebagai hukuman yang paling ~ untuk kampung itu;

4. sepakat, sehati, setuju:
~ benar pendapat mereka;

5. serasi (ubat dan lain-lain), cocok benar:
rumput di negeri ini tidak ~ untuk makanan kuda kerana kekurangan zat kalsium;

bersesuaian cocok benar dengan, berpadanan, berpatutan:
saya rasa tugas ini ~ benar untuk kaum wanita;

menyesuaikan menjadikan sesuai, menyelaraskan, memadankan:
bukanlah mudah ~ diri dengan orang-orang di tempat yang baru;
peraturan dan adat istiadat ini akan diubah untuk ~ dengan keadaan dan adat resam di sini;

tersesuai (telah) disesuaikan, menjadi sesuai:
nyatakan dua cara bagaimana katak itu ~ untuk hidup di dalam air;

kesesuaian perihal (keadaan dan sebagainya) sesuai, keselarasan, kesamaan;

ketidaksesuaian perihal (keadaan dan sebagainya) tidak sesuai:
masalah seperti kekurangan bahan bacaan dan ~ bahan bacaan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara ini;

berkesesuaian cocok (padan, layak) benar, sesuai;

persesuaian perihal bersesuaian (cocok, sama, dan lain-lain), persamaan, persetujuan:
lelaki itu menarik hatinya kerana ada rasa simpati dan ~ faham;

penyesuaian perihal (perbuatan, proses, dan sebagainya) menyesuaikan, perbuatan menjadikan sesuatu dan sebagainya sesuai (dengan sesuatu yang lain):
bahasa Melayu maju dengan pesat sekali sehingga ~ diri dengan kemajuan itu perlu dilakukan;

penyesuai alat dan lain-lain yang menyesuaikan.

berkongsi