selangan

1. sesuatu yang letaknya di antara benda lain;

2. lat atau jarak (berkenaan (dengan) waktu):
bunyi itu terdengar dengan ~ masa yang sama;

berselangan ada selangnya, tidak terus-menerus:
sekalian hulubalang memegang tombak benderang hingga tiada ~ lagi;

perselangan
1. perihal berselang;

2. selang:
apabila kita mainkan filem itu, ~ gelap di antara gambar-gambar tidak kelihatan pada layar;

penyelangan perihal (perbuatan atau proses) menyelang atau menyelangi;

penyelang sesuatu yang menyelang (mengantarai).

berkongsi