majmuk

terdiri atau terbentuk daripada beberapa bahagian dan sebagainya tetapi merupakan kesatuan;
cahaya ~ [Indonesia] cahaya yang berasal atau terjadi daripada beberapa cahaya lain;
kalimat ~ = ayat ~ (Linguistik) kalimat yang mengandungi (terdiri daripada) dua atau tiga kalimat lain;
kata ~ (Linguistik) gabungan dua atau tiga perkataan yang mempunyai satu pengertian;
masyarakat ~ masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa;
minyak ~ sejenis minyak wangi (merupakan campuran daripada beberapa jenis minyak wangi lain);

memajmukkan menjadikan majmuk, menggabungkan dua atau beberapa kata dan sebagainya supaya menjadi bentuk majmuk;

kemajmukan sifat atau keadaan majmuk, kepelbagaian yang terdapat dalam sesuatu (gabungan, kesatuan, dan lain-lain):
~ imej budaya Malaysia sebelum 1969 telah bertukar kepada budaya Malaysia yang berteraskan kebudayaan Melayu;
~ masyarakat negara Malaysia;

pemajmukan perihal (proses atau perbuatan) memajmukkan, penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa bahagian atau unsur, penggabungan unsur-unsur dan sebagainya menjadi satu kesatuan:
penggabungan perkataan yang membawa satu makna yang tertentu disebut ~ dan hasilnya disebut kata majmuk.

berkongsi