lalim

[Arab] tidak berperasaan belas kasihan, lawan adil, zalim:
raja adil raja disembah, raja ~ raja disanggah;

melalimi [arkaik] membuat aniaya kepada, berlaku tidak adil kepada;

kelaliman kebengisan, kekejaman, ketidakadilan:
sebagai anak muda, hamba tidak dapat membiarkan ~ terus-menerus;

= zalim.

berkongsi