krus

[Indonesia], [bahasa percakapan] nilai (wang).

berkongsi