kestul

[Indonesia], [bahasa percakapan] pistol.

berkongsi