kausatif

(Linguistik) berkenaan bentuk kata kerja transitif yang berakhiran -kan yang mengatakan sebab berlakunya sesuatu kejadian (mis dalam ayat Ali membesarkan rumah, -kan dalam kata membesarkan membawa pengertian kausatif, iaitu menjadikan besar).

berkongsi