kangen

[Jawa] [arkaik] rindu, ingin sangat (supaya) bertemu:
kerana disuruhlah saya datang ke sini, di samping sudah ~.

berkongsi