jalin

1. anyam, kepang;
rambut ~ rambut yang berkepang;
tikar ~ tikar rotan (tersusun);

2. rangkai;

berjalin
1. beranyam, berkepang:
bakul yang ~ ;

2. berangkai (benda panjang seperti buluh, rotan, bilah, dan lain-lain):
bidai itu dibuat daripada bilah kayu ~;

3. = berjalinkan = ~ dengan terselip dengan:
novel yang ~ sejarah;

berjalin-jalin = berjalinan
1. beranyam-anyam, berkepang-kepang;

2. berangkai-rangkai, berkait-kait, bersambung-sambung;

menjalin
1. menganyam (mengepang) rambut dan lain-lain:
~ rambut;

2. menjadikan bertalian atau berkaitan, merangkaikan:
kaedah penyusunan ayat-ayat untuk ~ pemikiran;

3. menyusun (mengarang) cerita dan lain-lain:
~ cerita;

4. mewujudkan, menjadikan ada:
~ persahabatan;

5. mengeratkan:
~ silaturahim;

menjalinkan
1. merangkaikan:
~ bilah-bilah buluh itu;

2. menyelipkan, memasukkan:
dia hendak ~ pengalamannya di dalam novelnya;

3. mewujudkan:
~ perhubungan;

4. mengeratkan;

memperjalinkan menjadikan berjalin atau berangkai;

terjalin
1. teranyam, terkepang;

2. terangkai;

3. terselip;

4. telah wujud, ada (persahabatan dan lain-lain):
kerjasama antara Amerika dan Kanada telah lama ~;

jalinan sesuatu yang dijalin (terjalin);

keterjalinan perihal (keadaan) terjalin:
~ antara unsur-unsur karya;

penjalinan perbuatan menjalin (menjalinkan);

penjalin
1. tali dan lain-lain yang digunakan untuk menjalin sesuatu:
ayah sibuk meraut rotan ~ lukahnya;

2. [Jawa] rotan;

3. orang yang menjalin sesuatu.

berkongsi