huruf

lambang dalam sistem bunyi (bahasa) yang daripadanya sesuatu perkataan dalam tulisan dibentuk, lambang-lambang abjad, aksara;
buta ~ tidak tahu membaca dan menulis;
mata ~ huruf satu demi satu;
tahu mata ~ = celik ~ tahu membaca dan menulis;
menurut ~ (berkenaan (dengan) terjemahan) kata demi kata, harfiah;
~ awal (pangkal) huruf yang pertama pada sesuatu perkataan;
~ balok [Indonesia] huruf tegak yang tidak bersambung (seperti huruf cetak);
~ benar konsonan;
~ besar huruf besar digunakan untuk menulis pada permulaan perkataan (pada permulaan ayat, nama orang atau tempat, dan lain-lain);
~ cap huruf tegak yang tidak bersambung;
~ cetak huruf yang biasa dipakai dalam buku, risalah, dan sebagainya yang dicetak;
~ hidup = ~ bunyi = ~ harakah = ~ saksi vokal;
~ Jawi huruf Arab untuk menulis kata-kata Melayu;
~ kawi = ~ winggi tulisan Jawa Kuno;
~ kecil huruf yang biasa dipakai (lawan huruf besar);
~ lepas huruf yang tidak disambungkan (dirangkai-rangkaikan);
~ mad [Arab] huruf-huruf (alif, wau, dan ya) sebagai tanda bacaan yang panjang;
~ mati huruf benar;
~ miring huruf cetak yang ditulis miring;
~ ringkas kependekan (seperti KL untuk Kuala Lumpur);
~ Rumi (Rumawi) huruf seperti yang digunakan dalam tulisan Rumi bahasa Melayu (yakni A, B, C, D, dan seterusnya);
~ sambung huruf yang dirangkai-rangkaikan;
~ tebal huruf cetak yang tebal dakwatnya;
~ tulis huruf yang biasa dipakai dalam tulis-menulis;

berhuruf memakai huruf, yang ditulis dengan huruf:
buku yang ~ Rumi;

penghurufan proses, perbuatan, seni, atau cara menulis huruf pada sesuatu.

berkongsi