hopmandur

[Indonesia], [bahasa percakapan] ketua mandur, ketua tandil.

berkongsi