hendak

1. = ~ akan = hendakkan berhasrat akan, ingin akan (mempunyai, mendapat, mengambil, dan lain-lain):
seorang buruh pun ~ sebuah rumah yang sederhana;
kanak-kanak berebut-rebut ~ akan buah itu;
hutan ini sudah banyak ditebang kerana hendakkan kayunya;

2. akan, bermaksud akan, mahu:
saya selalu tidak ada wang ~ bayar hutang;

3. untuk:
wang ~ membuat belanja sesen pun tiada;
tak ~
tidak dengan sungguh-sungguh (mengerjakan sesuatu);
~lah mesti, harus, patut, wajib:
kalau mahu sihat, ~lah dimakan makanan berzat;
~nya
sebaiknya, seharusnya, semoga, sepatutnya, seyogianya:
semua kanak-kanak ~nya dapat memasuki sekolah;
~pun
kalaupun:
~ pun dikatakan cantik tidak juga;

menghendaki hendak (mahu) akan, mengingini, memerlukan:
saya tidak ~ istana untuk tempat hidup;

kehendak = ~ hati hajat, keinginan, kemahuan yang keras:
tanyakan kepadanya apa ~nya datang itu;

sekehendak seperti atau sebagaimana kehendak hati, nafsu, dan lain-lain:
jika diikuntukan ~ nafsu, tidaklah baik kesudahannya;
~ hati
sesuka hati;

berkehendak berharap akan, bermaksud hendak, berkeinginan:
ia ~ supaya kita jadi korbannya;

berkehendakkan berkehendak akan, memerlukan:
perkara itu ~ penerangan yang lebih lanjut;

mengehendaki menghendaki, memerlukan, mengingini:
ia ~ semua orang menghormatinya.

berkongsi