frasa

kumpulan kata yang membentuk unit sintaksis sesuatu klausa.

berkongsi