fonemik

(Linguistik)

1. berkenaan fonem. 2. kajian linguistik tentang fonem.

berkongsi