epifora

(Linguistik) pengulangan bunyi akhir kata atau struktur ayat dalam rangkap atau ayat yang berturutan untuk mencapai kesan stilistik tertentu, misalnya rima di akhir baris dalam rangkap syair.

berkongsi