bayan III

[Arab] nyata, terang;
ilmu ~ pengetahuan yang menerangkan erti dan maksud perkataan-perkataan dalam al-Quran;

membayankan [sastera lama] menerangkan, menghuraikan, menjelaskan;

terbayan nyata, jelas, terang.

berkongsi