algoritma

1. satu siri atau set arahan, peraturan atau prosedur yang diikuti untuk menyelesaikan masalah (terutama dalam komputer):
golongan profesional meminati teknik berfikir secara analitis yang menggunakan pelbagai teori dan ~;

2. (Komputer) cara penyelesaian masalah dengan melakukan jujukan proses atau peraturan yang ditentukan untuk mencapai matlamat atau objektif.

berkongsi