afiliasi

gabungan, pertalian:
dua orang sarjana ini memerihalkan latihan sains dan ~ mereka dengan badan penyelidikan;

berafiliasi mempunyai perhubungan atau pertalian:
lembaga keilmuan yang mengkaji masalah politik sebaiknya tidak ~ dengan kekuatan sosiopolitik.

berkongsi